• De HAZOP Veiligheidsstudie

  Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of de regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) zijn verplicht een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) te hebben. “BRZO/ ARIE bedrijven”, zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en/of worden verwerkt. Wettelijk dienen zijn alle risico’s, onder andere in relatie tot gevaarlijke stoffen, periodiek te inventariseren en te evalueren. Dit kan men realiseren met behulp van een gerichte veiligheidsstudie. De zogenaamde “hazard and operability studie” (HAZOP) is hiervoor een veel gebruikt instrument. Deze methode is oorspronkelijk afkomstig uit de chemie en dient minimaal eens in de vijf jaar geactualiseerd te worden.

  Wanneer wordt een HAZOP studie uitgevoerd?

  HAZOP studies worden in verschillende stadia van een project uitgevoerd.

  • Conceptfase/Ontwerpfase, als er sprake is van een “frozen concept or design”.
  • Installatiefase, voor de ingebruikname van de installatie of het proces.
  • Productiefase, voor opstart of als periodieke review zodat de studie actueel blijft.
  • Bij wijzigingen aan de installatie of het proces, om nieuwe risico’s te onderkennen.

  De methodiek van de HAZOP studie

  De HAZOP veiligheidsstudie wordt uitgevoerd onder leiding van een ervaren voorzitter (HAZOP leader), door een multidisciplinair team. Een HAZOP studie wordt toegepast op een installatie of proces met gevaarlijke stoffen of op het uitvoeren van handelingen met gevaarlijke stoffen. In het eerste geval ligt de focus op de risico’s van falen van de installatie- of procesonderdelen, in het tweede geval op risico’s van menselijk falen.
  De eerste stap bij een HAZOP studie is de identificatie van studiedelen (“nodes”). Per node wordt vervolgens gekeken naar mogelijke risico’s. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde gidswoorden (temperatuur, druk, flow, etc.) en afwijkingen (geen, meer, minder, anders dan, etc.).  Het HAZOP team gaat per situatie na wat mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de betreffende afwijkingen en bedenkt dan mogelijke scenario’s voor ongewenste gevolgen voor mens, milieu en kosten. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de mogelijke risico’s en kunnen maatregelen voorgesteld worden om deze risico’s te minimaliseren. In bovenstaande plaatje is het HAZOP proces grafisch weergegeven.

  Disc kan u helpen

  Disc heeft ervaren medewerkers welke in staat zijn uw bedrijf te begeleiden bij bovengenoemde proces veiligheidsstudies. Maar ook voor andere bedrijfsrisico inventarisaties, bent u bij Disc aan het goede adres. Neem vrijblijvend contact met ons op.

   Neem vrijblijvend contact met ons op