• Een ge(s)laagde RI&E, de oplossing bij zwalkend overheidsbeleid in coronatijd!

  Er ontstaat steeds meer discussie over de maatregelen tegen corona. Wat is bijvoorbeeld de rol van werkgevers? Moeten maatregelen tegen besmetting deel uitmaken van het Arbobeleid? We bekijken het gevaar van Covid-19 vanuit veiligheidskundig perspectief. 

  Iedere werkgever in Nederland dient een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben waarin gevaren worden geïnventariseerd, gewogen en beheerst. Echter zijn er op sociale media gesprekken gaande over de vraag of coronagevaar (Covid-19) nu wel of niet thuishoort in de bedrijfs-Risico Inventarisatie & Evaluatie. Veel Arboprofessionals zijn van mening dat dit niet het geval is. Veel gehoord is: dit is een pandemie en niet het gevolg van arbeid, arbeidsmiddelen, bedrijfsbeleid, etc. Anders kun je onderstaande zaken ook wel bij de werkgever (door middel van de RI&E) “parkeren”…

  • Besmetting door bacteriën.
  • Terrorisme/ Cybercrime.
  • 5G / wifi elektromagnetische straling.

  Inspectie SZW

  Dit is een plausibele denkwijze. De Inspectie SZW denkt hier echter heel anders over, namelijk: 

  Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 3 & 5 van de Arbowet. Voor het handelen van de Inspectie SZW in relatie tot Corona is deze Arbowetgeving leidend. Voor blootstelling aan het coronavirus worden twee situaties onderscheiden:

  1. Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht.
  2. Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland.
  1. Blootstelling als direct gevolg van de werkzaamheden.

  Sommige werknemers hebben door de aard van hun werkzaamheden kans op blootstelling aan het coronavirus. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers die werken met door corona besmette patiënten. Voor deze groep werknemers gelden specifieke regels  nl. regelgeving biologische agentia, hoofdstuk 4 afdeling 9 Arbobesluit. Handhaving van de Inspectie SZW vindt hier plaats op basis van dat besluit.

  1. Blootstelling volgend uit algemeen besmettingsgevaar.

  Het gaat hier om alle overige werkplekken in bedrijven en instellingen. In de Arbowet staat dat de werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid dient te voeren. Daarnaast legt de werkgever het arbobeleid vast in een RI&E. Deze RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en de risico beperkende maatregelen. Het coronavirus is zo’n gevaar op de werkplek.

  Om onduidelijkheid te vermijden maakt de Inspectie SZW met dit bericht bekend dat zij handhavend zal optreden indien de arbeidsomstandigheden in een bedrijf of instelling daartoe aanleiding geven. Handhaving is aangewezen indien er sprake is van risico op (Corona) besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het daarbij niet toepassen van de arbeid hygiënische strategie.  (Bron:  website Inspectie SZW)

  Nieuwe richtlijn

  Dat laat in ieder geval niet aan duidelijkheid te wensen over. Ware het niet dat in het AD van 19 mei jl. was te lezen:

  Zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd: FNV dringt aan op richtlijn

  Zes op de tien medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg werkt nog steeds zonder beschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een steekproef van FNV Zorg & Welzijn onder 1357 zorgverleners. 

  Anderhalve week geleden beloofde [minister voor Medische Zorg] Van Rijn dat het ministerie van VWS met een nieuwe richtlijn zou komen, waarin staat dat zorgpersoneel recht heeft op persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat moet voorkomen dat zorgmedewerkers geen beschermingsmiddelen mogen dragen van hun werkgever, omdat dat volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig zou zijn. Zolang de nieuwe richtlijn er nog niet is, is zorgpersoneel nog steeds vogelvrij op de werkvloer.

  Beroepsziekte

  Wij trekken de volgende conclusie: onze overheid vindt corona (Covid-19) een bedrijfsgevaar en dus volledig onder de zorgplicht van de werkgever vallen en daarmee onder de RI&E plus bijbehorende arbeid hygiënische strategie. Wat dus automatisch een wettelijke verstrekkingsplicht c.q. ontvangstrecht met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen afdwingt. Maar vervolgens komt het ministerie van VWS (Van Rijn) toch met een nieuwe richtlijn zodat alleen medewerkers in de zorg recht hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen??

  Als je mensen bewust, langdurig en zonder beleid blootstelt aan een ziekmakende agentia, ze vervolgens ook nog eens PBM’s weigert, is Covid-19 dan niet gewoon een beroepsziekte als mensen hier ziek van worden, aan sterven of blijvende klachten oplopen (met alle rechten van dien)?

  Ge(s)laagde RI&E

  Vreemd, zwalkend of inconsequent? Denk er het jouwe over, echter is één ding wel duidelijk. Je dient als werkgever je mensen te beschermen tegen COVID-19 gevaar, zowel in de zorg als daarbuiten en dit dus in je Arbobeleid mee te nemen. Hiervoor is de RI&E het meest logische bedrijfsinstrument.

  Covid-19 besmetting is geen taak-, job- of projectrisico maar een overall bedrijfsrisico. Het kan namelijk eenieder overkomen, van hoog tot laag, van kantoor- tot buitendienstpersoneel. Daarom adviseert Disc de gelaagde RI&E-aanpak! Disc heeft hier een whitepaper over geschreven. Download deze gratis.

   Neem vrijblijvend contact met ons op