• Arbeidsveiligheid

  We doen het samen…

  De wetgever

  Arbeidsveiligheid focust zich op alle bedrijfsmatige activiteiten die risico opleveren voor persoonlijk letsel, materiële schade, milieuschade of andere ongewenste gebeurtenissen (intern en extern). De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) speelt hierin een belangrijke rol. Doel van deze wet is de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers te  bevorderen. De wet, die in 1983 werd ingevoerd, is in 2017 zodanig aangepast dat jij als werkgever zelf de ruimte hebt om jouw Arboverantwoordelijkheid vorm te geven.

  Jouw verantwoordelijkheidskader

  Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert hierop en kan boetes opleggen. Maar een goed Arbobeleid biedt ook andere voordelen dan alleen het voorkomen van een boete. Denk aan blije medewerkers, een hogere productie, minder ziekteverzuim (kosten), het voorkomen van (imago)schade, etc.

  In aansluiting op het bovenstaande zijn jouw concrete (wettelijk verplichte) verantwoordelijkheden als volgt:

  1. Ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid).
  2. Aanstellen van een veiligheidskundige. Deze preventiemedewerker maakt/ bewaakt het Arbobeleid.
  3. Werknemersrisico’s vastleggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  4. Op basis van deze RI&E een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Dat laatste moet worden gecontroleerd en gehandhaafd.
  5. Volgen van een gevaar-reductiestrategie die gericht is op bronaanpak (arbeidshygiënische strategie).
  6. Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, werkmethoden, arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud.
  7. Voorkomen en beperken van monotone en tempogebonden arbeid.
  8. Voorkomen en beperken van zware ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen.
  9. Geven van voorlichting, onderricht en begeleiding aan de werknemers met betrekking tot risicoreductie.
  10. Melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  11. Voorkomen van gevaar voor derden in relatie tot arbeid die door jouw werknemers wordt verricht.
  12. Te beschikken over een eigen overeenkomst met een Arbodienst of bedrijfsarts.
  13. Werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden.

  Participatie door werknemers

  Arbeidsveiligheid moet je samen doen. Dus naast de verantwoordelijkheden van werkgevers vermeldt de Arbowet ook werknemersverantwoordelijkheden. Dat zijn de volgende:

  1. Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken.
  2. Beveiligingen niet veranderen of weghalen en deze op de juiste wijze gebruiken.
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken, opbergen en onderhouden.
  4. Meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie (”onderricht”).
  5. De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
  6. De werkgever en andere deskundige personen bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.
  Arbeidsveiligheid

  De rol van Disc

  Arbeidsveiligheid gaat dus om bescherming van de personeelsbelangen (vitaliteit, gezondheid & inzetbaarheid), in combinatie met de bedrijfsbelangen (continuïteit, kosten & processen). Vanuit dit perspectief wil Disc jou als partner helpen bij het vormgeven van alle genoemde verantwoordelijkheden.

  Wij hebben uitermate toegewijde adviseurs beschikbaar die graag, samen met jou, uitdagingen aangaan. Altijd uitgaande van jouw behoeften en financiële kaders. Hieronder vind je een overzicht van onze dienstverlening. Voor meer informatie over de onderwerpen, functies en services kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

  Functies & Services

  Producten voor arbeidsveiligheid

  Arbeidsveiligheid focust zich op alle bedrijfsmatige activiteiten die risico opleveren voor persoonlijk letsel of materiële schade. Het gaat om bescherming van de personeelsbelangen (vitaliteit, gezondheid & inzetbaarheid), in combinatie met de bedrijfsbelangen (continuïteit van organisatie & processen).

  Hieronder vindt u een overzicht van onze producten. Per onderwerp kunt u kiezen uit verschillende functies en services. Voor meer informatie over de onderwerpen, functies en services kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Hogere Veiligheidskundige (HVK)

  De Hogere Veiligheidskundige acteert op strategisch niveau. Hij of zij heeft breed inzicht in veilig & gezond werken, maar ook in complexe veiligheidsvraagstukken op senior beleidsniveau. Hij of zij motiveert en faciliteert dit beleid binnen de (project)organisatie, geeft hierover advies, maar ontwikkelt hier ook concreet beleid, procedures en instrumenten voor.

  De Hogere Veiligheidskundige herkent en inventariseert veiligheidsrisico’s op een hoog abstractieniveau en neemt/ adviseert de juiste risicobeheersmaatregelen. Ook bij onderwerpen op arbeidshygiënisch gebied of met betrekking tot ongevalsonderzoek wordt een leidende rol vervuld. Tevens is de Hogere Veiligheidskundige het aanspreekpunt voor collega’s, Inspectie SZW en overige (toezichthoudende) instanties.

  Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

  De Middelbaar Veiligheidskundige acteert op tactisch niveau. Hij of zij herkent de gevaren op de werkvloer en weet er op de juiste manier mee om te gaan. Hij of zij bepaalt welke gevaren leiden tot veiligheids- & gezondheidsrisico’s, door gebruikmaking van instrumenten als Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse (TRA). Hij of zij is volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving, “best practices” en noviteiten op het gebied van arbeidsveiligheid.

  Ook ontwikkelt en implementeert de Middelbaar Veiligheidskundige het (project)veiligheidsbeleid en adviseert hij of zij hierover. Verder is hij of zij de facilitator en coach op het gebied van cultuur en gedragsverandering binnen het speelveld van arbeidsveiligheid.

  Operationeel Veiligheidskundige (OVK)

  De Operationeel Veiligheidskundige acteert op praktijkniveau. Dit kan ter assistentie van een Middelbaar Veiligheidskundige zijn, maar ook solistisch op projecten waar reeds ontwikkeld strategisch & tactisch beleid moet worden geïmplementeerd en gecontroleerd.  Door dagelijks toezicht, controle en motiveren op de werkplek, bereikt de Operationeel Veiligheidskundige een duidelijke verbetering in naleving van de risicobeheersmaatregelen.

  Ook bij verifiëring van vergunningsvoorwaarden, technische veiligheidsborgingssystemen (bijvoorbeeld Lock-Out/Tag-Out), etc. kan de Operationeel Veiligheidskundige een actieve rol spelen.

  Integrale Veiligheidskundigen (IVK)

  De Integrale Veiligheidskundige houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken die kunnen liggen in het publieke vlak, onder andere met betrekking tot fysieke veiligheid, openbare orde en sociale veiligheid. Maar ook in het private vlak met betrekking tot arbeidsomstandigheden en beveiligingsaspecten (Safety & Security), of zelfs in een mix van de genoemde vlakken.

  De Integrale Veiligheidskundige brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op. Dit met oog voor de juridische, financiële en organisatorische kant van het veiligheidsvraagstuk. Ook kan de Integrale Veiligheidskundige de uitvoering van het veiligheidsbeleid coördineren en optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende andere bedrijfs- of projectdisciplines.

  Arbeidsveiligheidsconsultant

  Daar waar Hogere of Middelbaar Veiligheidskundigen generalisten zijn, is de Veiligheidsconsultant een specialist. Dit kan een specialisatie zijn op het gebied van arbeidsveiligheid zoals Risico Inventarisatie & Evaluatie of ongevalsonderzoek. Maar ook op het gebied van procesveiligheid, denk dan bijvoorbeeld aan HAZOP- of ATEX-studies. Kernbegrippen voor een consultancyopdracht zijn: “gerichte opdracht”, “extern gefaciliteerd” en “opgeleverd met een schriftelijk vastgelegd resultaat” (bijvoorbeeld een rapportage).

  Werkvergunningcoördinator

  De werkvergunningcoördinator is verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen, uitgeven en naleven van de (veilig)werkvergunning. Binnen arbeidsveiligheid is dit een document dat is ontwikkeld om te zorgen dat veilig kan worden gewerkt binnen de risicovolle wereld van fabrieksinstallaties. Want werkzaamheden mogen geen negatief effect hebben op de veiligheid van medewerkers of op die van de fabriek.

  Met andere woorden, een werkvergunning is een instrument dat ervoor moet zorgen dat een procesinstallatie de veiligheid & gezondheid van werknemers niet in gevaar brengt, maar ook dat werkzaamheden de continuïteit van de fabrieksprocessen niet bedreigen. Hierdoor is het dus een instrument dat niet alleen past binnen de arbeidsomstandighedenzorg, maar ook één die zorgt voor de borging van procesveiligheid (lees: bedrijfscontinuïteit).

  Veiligheidswacht (mangatwacht)

  Een veiligheidswacht verzorgt veiligheidstoezicht in relatie tot werken in een besloten ruimte, bijvoorbeeld een opslagtank. Deze functie noemt men ook wel “mangatwacht”, “buitenwacht” of “luikenwacht”. De functie refereert aan de Arbowet, namelijk Art. 5 over besloten ruimten. Hierin worden, via de RI&E, beheersmaatregelen geëist voor werken in een besloten ruimte. Toezicht en redding is hierbij vrijwel altijd een verplicht onderwerp.

  De veiligheidswacht is onder andere belast met het toezicht, maar ook verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij problemen door onder andere hulp te mobiliseren. Ook is hij of zij belast met de communicatie met – en registratie van – de personen die in de besloten ruimte werken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op